Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland

Contextueel pastoraat is de benaming van een praktijktheorie en een methodiek ten behoeve van pastoraat en geestelijke verzorging die op gelijkwaardige wijze gebruik willen maken van theologische en filosofische, psychologische en systemische inzichten. Het relationeel-ethische werk van Ivan Boszormenyi-Nagy is daarbij richtinggevend. Andere bronnen van inspiratie zijn het dialogische werk van Martin Buber en de ethische positie van Emmanuel Levinas.

De contextuele hulpverlening van Nagy is een psychotherapeutische stroming. Pastoraal werk heeft een eigen hiervan te onderscheiden opdracht, die verbonden is met geloof, theologie en religieuze gemeenschap. De toepassing van de contextuele benadering in pastoraal werk vraagt daarom om bezinning en bewerking. Uitgangspunt voor het contextueel pastoraat is deze gedachte:

‘Een mens staat, zo geloven wij, ten overstaan van God altijd met ánderen aan de hand, en tegelijk: met anderen aan de hand staat een mens voor Gód. Beide posities (mens-God-medemensen en mens-medemensen-God) zijn hoogst persoonlijk.’

(Uit: Aat van Rhijn en Hanneke Meulink-Korf, De onvermoede derde, Zoetermeer 2002)

Foto's: Marleen B. Berg

Privacyverklaring

Het privacystatement van St. Contextueel Pastoraat in Nederland (SCPN) is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers aan de website en door personen ingestuurde informatie.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

SCPN kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de SCPN, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website of aanmeldformulier aan SCPN verstrekt. SCPN kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 Uw voor- en achternaam,  adresgegevens,  telefoonnummer,  e-mailadres

Waarom zijn deze gegevens nodig

SCPN verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen.

Beveiliging en bewaartermijnen

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking. We bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan, wettelijk verplicht en/of noodzakelijk Is voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is daarom afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Delen met anderen

SCPN verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar de SCPN via post of e-mail en wij zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.